کارگروه آموزش - راهنمايان کوهستان

کارگروه آموزش - راهنمايان کوهستان ۰ نظر

اطلاعیه / اجرای برنامه رسمی توسط مربی راهنمای کوهستان سطح باشگاه ها به عنوان کارورز – فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی جمهوری اسلامی ایران

اطلاعیه / اجرای برنامه رسمی توسط مربی راهنمای کوهستان سطح باشگاه ها به عنوان کارورز – فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی جمهوری اسلامی ایران | I. R. Iran Mountaineering